Velkommen!

Bli med på Trans Pride her! Join Trans Pride here!

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Patient Organization for Gender Incongruence (POGI) is a patient organization for people with Gender Incongruence and their families and related parties. POGIs purpose is to work for a complete, sound and available Healthcare Provider for everyone living with Gender Incongruence in Norway.

Vår mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, innen rimelig tid og uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller urelaterte diagnoser. Vi jobber for et helsetilbud som er desentralisert, tilgjengelig og basert på medbestemmelse, respekt og forankret i internasjonal forskning.

Our goal is a Healthcare system where everyone that has a need for Gender affirming Healthcare, will be able to access the help they need in a reasonable time and independent of factors such as a non-binary identity, sexual practice or unrelated diagnoses. We work for a Healthcare Provider which is desentralized, available and based in  co-provisions, respect and anchored in International research.

Hør på Trans Norge, PKIs egen podcast!!!
Listen to our POGI podcast Trans Norway!!!