Avklaringer rundt HKS

Avklaringer fra situasjonen rundt HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo Kommune:

Pasientgruppen for kjønnsinkongruens over 18 år vil få behandling. Det betyr at av de 50 personene som står på venteliste for behandling hos HKS, er det 12 personer under 18 år. Hva som skjer med disse 12 er fremdeles uklart. Bydelsoverlegen sier til NRK at de må se på hver sak for seg.

Clarifying information about the HKS situation in Oslo county:

The patientgroup for gender incongruence above 18 years old will be able to get treatment. This means that those 50 people on waitinglist at HKS, there are 12 people under 18 years old. What will happen regarding these 12 people is still unclear. The district chief medical officer says to NRK that they will look at each case individually.

Helsedirektoratet sier at primærhelsetjenesten også kan gi hormonbehandling til voksne, hvis de har kompetansen til det. Denne uttalelsen er viktig for dyktige fagfolk som bidrar til bedre helsetilbud og levekår rundt om i landet.

The Health Directorate says that the primary healthcare provider can give hormone treatment to adults, if they have the competance to do this. This statement is very important for skilled professionals that contributes to a better healthcare provider and living conditions across the country.

Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen har uttalt at de vil «gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens». Dette krever at Helsedirektoratet håndhever den nasjonale faglige retningslinjen for kjønnsinkongruens!

Jonas Gahr Støre (prime minister) and Anette Trettebergstuen has spoken out about the fact that they will «review and strenghten the healthcare provider for people with gender incongruence». This will demand that the Health Directorate enforce the national professional guidelines for gender incongruence!

Den planlagte desentraliseringen av tilbudet må gjennomføres, og vi trenger flere ressurser. De regionale tilbudene trenger relevant kompetanse, og midler nok til å drive et forsvarlig og godt tilbud til hele landet.

The plan for desentralization of the healthcare provider have to be carried out properly, and we will need more resources for this. The regional providers in Norway will need relevant competance, and founding enough to operate within a justifiable and good healthcare provider across the country.

Oslo kommune må gjennomføre tiltak 5 i handlingsplanen Stolt og fri, og søke om å gjøre HKS til et nasjonalt kompetansesenter. Dette vil gjøre at HKS sin kompetanse og faglige dyktighet kan gagne folk i hele Norge – uansett hvor de bor.

Oslo country has to carry out effort 5 in their plan to action «Proud and free», and apply to have HKS as a national competance center. This will make sure that HKS’ competance and professional ability can benefit people across Norway – regardless of where they live.