BEVAR HKS BEHANDLINGSTILBUD!

Bevar HKS’ Behandlingstilbud!
– Her er grunnene:

Protect HKS’ Healthcare Provider!
– Here are the reasons:

HKS er det eneste behandlingstilbudet som inkluderer ikke-binære.
6 av 10 som får kjønnsbekreftende behandling på HKS har fått avslag fra NBTK på Rikshospitalet.
Dette er HKS sine tall.

HKS is the only Healthcare provider that includes non-binary people.
6 out of 10 that gets Gender affirming Healthcare at HKS has been denied help at NBTK at the Rikshospital.
These are HKS’ numbers.

HKS har alltid ønsket god dialog og et samarbeid med NBTK på Rikshospitalet. Men blir møtt med tilsynssaker.
HKS has always wished for a good dialogue and collaboration with NBTK at the Rikshospital. But are met with supervisory cases.
Det viktigste HKS gjør er å gi psykososial støtte ved siden av å kunne gi hormonbehandling og pubertetsblokkere. Det gjør ikke NBTK på Rikshospitalet. NBTK har ingen oppfølging på slikt, men antar at BUP og DPS skal gi denne oppfølgingen.

The most important work HKS does is to provide psykosocial support next to giving hormone treatment and pubertyblockers. NBTK doesn’t do this at the Rikshospital. NBTK does not follow patients up on this, but assume that BUP and DPS will do it.
HKS har et tverrfaglig team som består av transkompetent lege, lege/professor i sexologi, familieterapeut, vernepleier, WPATH sertifisert endokrinolog, 2 psykologspesialister, 2 helsesykepleiere (en med videreutdanning i pediatri og psykoterapi). Alle faggrupper har en formalisert sexologisk videreutdanning fra UiA.

HKS has an interdisciplinary team combined of a doctor with trans competance, doctor/professor in sexology, family therapist, nurse, WPATH certified endocrinologist, 2 psyciatrists specialists, 2 healthnurses (one with further education in pediatrics and psychotherapy).
All have a formalized sexological further education from UiA.
HKS er et faglig forankret eksempel på at desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens i Norge er realistisk.
HKS is a professionally rooted example of that a desentralized Healthcare provider for people with Gender Incongruence in Norway is realistic.

#BevarHKS #DesentralisertBehandlingstilbudNå
#ProtectHKS #DesentralizedHealthcareProviderNow