«Rapid onset gender dysphoria»?

Hva er “Rapid Onset Gender Dysphoria”?

«Rapid onset gender dysphoria (ROGD)» eller «raskt oppstått kjønnsdysfori» kan høres ut som en diagnose eller et medisinsk begrep, men det er viktig å understreke at dette ikke er tilfelle. Begrepet kommer fra en enkeltstudie publisert av en forsker Lisa Littman kalt “Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria(1). På norsk kan dette oversettes som “Foreldrerapporter om ungdom og unge voksne som tilsynelatende viser tegn til plutselig oppstått kjønnsdysfori”.

Grunnet faglige og metodologiske svakheter har studien blitt publisert i to omganger, én gang i 2018 og én gang med korreksjoner i 2019 (2)

Kort oppsummert presenterer studien resultatene fra en anonym intetnettbasert spørreundersøkelse på foreldre til transkjønnede ungdommer. Foreldrene ble primært rekruttert gjennom målrettet reklamering på tre “transkritiske” nettsider (4thwavenow, transgendertrend og youthtranscriticalprofessionals) og det var et krav for deltagelse i studien at foreldrene selv opplevde sine barns kjønnsdysfori som «plutselig oppstått».

Så hva forteller studien oss egentlig?

Studien er en beskrivelse av en svært selektert gruppe av foreldres opplevelser av sine barns kjønnsdysfori.

Den forteller oss at foreldre rekruttert primært på nettsider som er kritiske til kjønnsbekreftende behandling også forstår sine barns dysfori som plutselig oppstått, rapporterer at barna deres har psykiske plager og at mange har én eller flere venner som også er trans. Den forteller oss videre at foreldre rekruttert fra slike nettsteder selv rapporter en dårligere relasjon til sine barn etter at barnet kom ut som trans.

Hva kan denne studien ikke fortelle oss?

Studien viser ikke at ROGD er en diagnose eller et faktisk fenomen, ei heller at barna til disse foreldrene faktisk hadde en “plutselig oppstått” kjønnsdysfori. Studien inkluderte ikke ungdommene selv og kan dermed ikke si noe barnas subjektive erfaringer med kjønnsdysfori – inkludert hvor lenge de har hatt det. 

Studien forteller oss heller ikke at transungdom i dag er en helt annen gruppe enn den vi tidligere har sett, eller at unge som kommer ut i dag gjør dette grunnet psykiske problemer eller sosial smitte. 

Kort oppsumert:

  • Rapid onset gender dysphoria er ikke en diagnose og har aldri vært det.
  • Studien begrepet kommer fra handler utelukkende om en spesifikk gruppe av foreldres subjektive opplevelser av sine barns kjønnsdysfori.
  • Studien kan ikke brukes til å si noe om hvorvidt transungdom som kommer ut i dag er en “ny gruppe” eller om hvorvidt ungdommene til disse foreldrene faktisk hadde en “raskt oppstått” kjønnsdysfori eller ikke.

Aleksander Sørlie, sykepleier og fagansvarlig i PKI. 

(1) Littman L. Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLOS ONE. 16. august 2018;13(8):e0202330.

(2) Littman L. Correction: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLOS ONE. 19. mars 2019;14(3):e0214157.