Hva er kjønnsinkongruens?

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er. Personer med kjønnsinkongruens kalles ofte for «transpersoner». I PKI bruker vi disse begrepene synonymt.  Personer med kjønnsinkongruens kan identifisere seg som menn, kvinner eller ha en identitet som ikke tydelig passer inn i én av disse to kategoriene.  Kjønnsinkongruens er en beskrivelse av en følelse, men det er også en diagnose. Dette skal vi se litt nærmere på under.

Gender incongruence is a persistent experience that one’s assigned gender at birth is not consistent with the gender one perceives to be. People with gender incongruence are often called «transpeople». In POGI we use these terms synonymously. People with gender incongruence can identify themselves as men, women or have an identity that doesn’t fit into one of these two categories. Gender incongruous is a description of a feeling,but it is also a diagnosis. We’ll take a closer look at this below.

Kjønnsinkongruens som diagnose

Kjønnsinkongruens som diagnose ble lansert i den nyeste versjonen av diagnosemanualen ICD-11 (International Classification of Disease), og erstatter de gamle diagnosene som ble gitt samlebetegnelsen «kjønnsidentitetsforstyrrelser». Kjønnsinkongruens inneholder tre diagnoser; én for ungdom og voksne, én for barn og én uspesifisert. Her skal vi se nærmere på diagnosen for ungdom og voksne.

Gender incongruence as a diagnosis was launched in the latest version of the international classification of disease (ICD-11) diagnostic manual, replacing the old diagnoses given collectively as «gender identity disorders».
Gender incongruence containing three diagnoses; one for adolescents and adults, one for children and one unspecified. Here we will take a closer look at the diagnosis for adolescents and adults.

I ICD-11 er diagnosen beskrevet på følgende måte:
In ICD-11, the diagnosis is described as follows:

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksne er karakterisert av en tydelig og vedvarende inkongruens mellom et individs opplevde kjønn og deres tildelte kjønn ved fødselen, som ofte leder til et behov for å gjennomgå «transisjon» […] gjennom hormonell behandling, kirurgi eller andre helsetjenester for å få individets kropp til å samsvare, så mye som det er ønsket og i den grad det er mulig, med sitt opplevde kjønn. Oppførsel og preferanser som bryter med normer for kjønn er ikke alene basis for å sette diagnosen (1).

Gender incongruence in adolescents and adults is characterized by a clear and persistent incongruence between an individual’s perceived sex and their assigned sex at birth, which often leads to a need to undergo «transition» […]
through hormonal treatment, surgery or other health services to make the individual’s body match, as much as it is desired and to the extent possible, with its perceived sex. Behaviors and preferences that violate the norms of sex are not alone in setting the diagnosis (1). 

Diagnosemanualen er laget for helsepersonell, noe som kan føre til at det kan være vanskelig å forstå hva diagnosene faktisk innebærer dersom man ikke trening i lese helsefaglige tekster. Vi skal her forsøke å gå litt nærmere inn på hva denne diagnosen faktisk innebærer i praksis, ved å se på de enkelte delene hver for seg.

The diagnosis manual is designed for healthcare personnel, which can make it difficult to understand what the diagnoses actually entail if one does not practice reading health-related texts. Here we will try to explore what this diagnosis actually entails in practice, by looking at the individual parts separately.

«Kjønnsinkongruens i ungdom og voksne er karakterisert av en tydelig og vedvarende inkongruens mellom et individs opplevde kjønn og deres tildelte kjønn ved fødselen»

«Gender incongruence in adolescents and adults is characterized by a clear and persistent incongruence between an individual’s perceived sex and their assigned sex at birth»

At noe er tydelig og vedvarende betyr at det varer lenge og oppleves som tydelig tilstede i livet til personen det gjelder. Et eksemel på at noe er tydelig tilstede kan være at man ofte tenker eller føler på ting relatert til manglende samsvar mellom tildelt og opplevd kjønn. Det er en opplevelse som er tydelig og merkbar og som varer over tid. Det betyr ikke at man må ha følt det hele livet eller at man alltid går å tenker på kjønn, men er der for å vise til at kjønnsinkongruens ikke bare er et innfall eller noe man kun føler i noen dager eller uker, men en opplevelse som strekker seg utover i tid og som er merkbart i livet til de som lever med det.

The fact that something is clear and persistent means that it lasts a long time and is perceived as clearly present in the life of the person in question. An example of the fact that something is clearly present may be that one often thinks or feels about things related to the mismatch between assigned and perceived gender. It is an experience that is clear and noticeable and lasts over time. This does not mean that you must have felt it all your life or that you always go to think about gender, but are there to show that gender incongruence is not only a whim or something one only feels for a few days or weeks, but an experience that extends beyond time and that is noticeable in the lives of those who live with it.

«som ofte leder til et ønske om å gjennomgå «transisjon» […] gjennom hormonell behandling, kirurgi eller andre helsetjenester for å få individets kropp til å samsvare, så mye som det er ønsket og i den grad det er mulig, med sitt opplevde kjønn.»

«which often leads to a desire to undergo «transition» […] through hormonal treatment, surgery or other health services to make the individual’s body match, as much as it is desired and to the extent possible, with its perceived gender.»

I dette avsnittet står det enkelt forklart at mange som har kjønnsinkongruens også har et ønske om å benytte seg av ulike helsetjenester for å få sin egen kropp til å samsvare bedre med det kjønnet de opplever seg selv som. Eksempler på dette kan være en transmann som ønsker seg testosteron for å få et mer maskulint utseende eller en ikke-binær person som ønsker seg hårfjerning med laser for å kunne fremstå mer androgyn. Legg dog merke til at personer med kjønnsinkongruens «ofte» ønsker seg kroppslige endringer. Det er dermed ikke slik at alle gjør dette, ei heller er det et krav for diagnosen.

In this section it is simply explained that many people who have gender incongruousness also have a desire to use different health services to make their own body better match the gender they perceive themselves as. Examples of this include a trans man who wants testosterone to get a more masculine look or a non-binary person who wants laser hair removal in order to appear more androgynous. Note, however, that people with gender incongruous people «often» want bodily changes. It is thus not the case that everyone does this, nor is it a requirement for the diagnosis.

«Oppførsel og preferanser som bryter med normer for kjønn er ikke alene basis for å sette diagnosen.»

«Behaviors and preferences that break with norms of gender are not alone the base in setting the diagnosis.»

Dette er egentlig ganske enkelt og betyr kun at denne diagnosen ikke kan settes basert på at noen bryter med kjønnsstereotypier. Det betyr for eksempel at en kvinne som kun har maskuline interesser og som liker å kle seg i «manneklær» ikke har kjønnsinkongruens så lenge hun opplever seg selv som en kvinne. Det er ikke hvordan du kler deg eller hvilke interesser du har som bestemmer om du har kjønnsinkongruens, men hvordan du selv opplever ditt kjønn.

This is really quite simple and only means that this diagnosis cannot be made based on someone violating gender stereotypes. This means, for example, that a woman who has only masculine interests and who likes to dress in «man’s clothing» does not have gender incongruous as long as she perceives herself as a woman. It is not how you dress or what interests you have that determine whether you have gender incongruence, but how you yourself experience your gender.

Hva er forskjellen på diagnosen “Transseksualisme” og “Kjønnsinkongruens”?

Kjønnsinkongruens er en diagnose som erstattet transseksualisme, og de andre kjønnsidentitetsforstyrrelsene, fra ICD-10. Diagnosene endret ikke bare navn, men fikk også et par viktige endringer i diagnosekriterier og plassering som er relevant for deg som er pasient eller nærstående.

Gender inequality is a diagnosis that replaced transsexualism, and the other gender identity disorders, from ICD-10. The diagnoses not only changed names, but also received a couple of important changes in diagnosis criteria and placement that are relevant to you as a patient or close associate.

For det første er kjønnsinkongruens, i motsetning til transseksualisme, ikke klassifisert som en psykiatrisk lidelse. Årsaken til dette er at diagnosen ble flyttet fra kapittel om personlighet- og atferdsforstyrrelser hos voksne til et et nytt kapittel om “tilstander relatert til seksuell helse”. Dette betyr at det å oppleve manglende samsvar mellom tildelt og opplevd kjønn ikke lenger regnes som en psykiatrisk diagnose, men som en ikke-sykelig tilstand som noen ganger krever medisinsk behandling.

First, gender incongruence, unlike transsexualism, is not classified as a psychiatric disorder. The reason for this is that the diagnosis was moved from chapter on personality and behavioral disorders in adults to a new chapter on «conditions related to sexual health». This means that experiencing a mismatch between assigned and perceived gender is no longer considered a psychiatric diagnosis, but as a non-morbid condition that sometimes requires medical treatment.

Det andre punktet hvor kjønnsinkongruens aller mest tydelig skiller seg fra transseksualisme er at den også inkluderer de som identifiserer seg som noe annet enn enten en mann eller en kvinne. Kjønnsinkongruens krever kun at en person har en vedvarende følelse av at deres opplevde kjønn ikke samsvarer med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Dette betyr at ikke-binære kvalifiserer til diagnosen på lik linje med binære personer med kjønnsinkongruens.

The second point where the gender incongruousness is most clearly distinguished from transsexualism is that it also includes those who identify as anything other than either a man or a woman. Gender incongruous only requires that a person has a persistent feeling that their perceived gender does not match the gender they were assigned at birth. This means that non-binary qualifies for the diagnosis in the same way as binary people with gender incongruence.

Skrevet av Aleksander Sørlie, sykepleier. 
Fagansvarlig i PKI. 


Originaltekst, ICD-11: Gender Incongruence of Adolescence and Adulthood is characterized by a marked and persistent incongruence between an individual´s experienced gender and the assigned sex, which often leads to a desire to ‘transition’, in order to live and be accepted as a person of the experienced gender, through hormonal treatment, surgery or other health care services to make the individual´s body align, as much as desired and to the extent possible, with the experienced gender. The diagnosis cannot be assigned prior the onset of puberty. Gender variant behaviour and preferences alone are not a basis for assigning the diagnosis.