Trans Pride 2022

Trans Pride 2022 er endelig her!
Vi byr på transtastiske dager sammen fysisk og digitalt fra 1. – 4. september!
Følg Trans Pride Åpningen streamet på Youtube her: TRANSPRIDE 2022 : ÅPNING!! – YouTube

Program for Oslo, Bergen og Trondheim finner du her:
Trans Pride Oslo: https://fb.me/e/3BcAfsBtw
Trans Pride Bergen: https://fb.me/e/2RDmNAKCc
Trans Pride Trondheim: https://fb.me/e/2oWC4kuJb

Trans Pride 2022 is finally here!
We offer transtatic days together physically and digitally from 1. – 4. september!
Follow Trans Pride Opening stream on Youtube here: TRANSPRIDE 2022 : ÅPNING!! – YouTube

Program for Oslo, Bergen and Trondheim is here:
Trans Pride Oslo: https://fb.me/e/3BcAfsBtw
Trans Pride Bergen: https://fb.me/e/2RDmNAKCc
Trans Pride Trondheim: https://fb.me/e/2oWC4kuJb

Trans Rights Map – Reise, rettigheter og kjønnsinkongruens

Planlegger du opphold utenfor Norge?
TGEUs Trans Rettighets Kart er lansert med oversikt over transpersoners rettigheter i Europa-området.
Kartet kan brukes her.

TGEUs Trans Rettighets Kart illustrerer den rettslige situasjonen i 49 land i Europa og 5 i sentral Asia. Kartet viser land-spesifikke krav om juridisk kjønnsgjennkjennelse, samt eksisterende beskyttelse for transpersoner i asyl, ved diskriminering og hatprat, helsevesenet og familie.

Are you planning to stay abroad beyond Norway?
TGEU Trans Rights Map is launched with an overview of trans rights surrounding Europe.
The map can be used here.

TGEU Trans Rights Map illustrates the legal situation of 49 countries in Europe and 5 in Central Asia. It shows country-specific requirements for legal gender recognition, as well as existing protections for trans people in asylum, hate crime/speech, non-discrimination, health, and family.

Avklaringer rundt HKS

Avklaringer fra situasjonen rundt HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo Kommune:

Pasientgruppen for kjønnsinkongruens over 18 år vil få behandling. Det betyr at av de 50 personene som står på venteliste for behandling hos HKS, er det 12 personer under 18 år. Hva som skjer med disse 12 er fremdeles uklart. Bydelsoverlegen sier til NRK at de må se på hver sak for seg.

Clarifying information about the HKS situation in Oslo county:

The patientgroup for gender incongruence above 18 years old will be able to get treatment. This means that those 50 people on waitinglist at HKS, there are 12 people under 18 years old. What will happen regarding these 12 people is still unclear. The district chief medical officer says to NRK that they will look at each case individually.

Helsedirektoratet sier at primærhelsetjenesten også kan gi hormonbehandling til voksne, hvis de har kompetansen til det. Denne uttalelsen er viktig for dyktige fagfolk som bidrar til bedre helsetilbud og levekår rundt om i landet.

The Health Directorate says that the primary healthcare provider can give hormone treatment to adults, if they have the competance to do this. This statement is very important for skilled professionals that contributes to a better healthcare provider and living conditions across the country.

Jonas Gahr Støre og Anette Trettebergstuen har uttalt at de vil «gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens». Dette krever at Helsedirektoratet håndhever den nasjonale faglige retningslinjen for kjønnsinkongruens!

Jonas Gahr Støre (prime minister) and Anette Trettebergstuen has spoken out about the fact that they will «review and strenghten the healthcare provider for people with gender incongruence». This will demand that the Health Directorate enforce the national professional guidelines for gender incongruence!

Den planlagte desentraliseringen av tilbudet må gjennomføres, og vi trenger flere ressurser. De regionale tilbudene trenger relevant kompetanse, og midler nok til å drive et forsvarlig og godt tilbud til hele landet.

The plan for desentralization of the healthcare provider have to be carried out properly, and we will need more resources for this. The regional providers in Norway will need relevant competance, and founding enough to operate within a justifiable and good healthcare provider across the country.

Oslo kommune må gjennomføre tiltak 5 i handlingsplanen Stolt og fri, og søke om å gjøre HKS til et nasjonalt kompetansesenter. Dette vil gjøre at HKS sin kompetanse og faglige dyktighet kan gagne folk i hele Norge – uansett hvor de bor.

Oslo country has to carry out effort 5 in their plan to action «Proud and free», and apply to have HKS as a national competance center. This will make sure that HKS’ competance and professional ability can benefit people across Norway – regardless of where they live.

BEVAR HKS BEHANDLINGSTILBUD!

Bevar HKS’ Behandlingstilbud!
– Her er grunnene:

Protect HKS’ Healthcare Provider!
– Here are the reasons:

HKS er det eneste behandlingstilbudet som inkluderer ikke-binære.
6 av 10 som får kjønnsbekreftende behandling på HKS har fått avslag fra NBTK på Rikshospitalet.
Dette er HKS sine tall.

HKS is the only Healthcare provider that includes non-binary people.
6 out of 10 that gets Gender affirming Healthcare at HKS has been denied help at NBTK at the Rikshospital.
These are HKS’ numbers.

HKS har alltid ønsket god dialog og et samarbeid med NBTK på Rikshospitalet. Men blir møtt med tilsynssaker.
HKS has always wished for a good dialogue and collaboration with NBTK at the Rikshospital. But are met with supervisory cases.
Det viktigste HKS gjør er å gi psykososial støtte ved siden av å kunne gi hormonbehandling og pubertetsblokkere. Det gjør ikke NBTK på Rikshospitalet. NBTK har ingen oppfølging på slikt, men antar at BUP og DPS skal gi denne oppfølgingen.

The most important work HKS does is to provide psykosocial support next to giving hormone treatment and pubertyblockers. NBTK doesn’t do this at the Rikshospital. NBTK does not follow patients up on this, but assume that BUP and DPS will do it.
HKS har et tverrfaglig team som består av transkompetent lege, lege/professor i sexologi, familieterapeut, vernepleier, WPATH sertifisert endokrinolog, 2 psykologspesialister, 2 helsesykepleiere (en med videreutdanning i pediatri og psykoterapi). Alle faggrupper har en formalisert sexologisk videreutdanning fra UiA.

HKS has an interdisciplinary team combined of a doctor with trans competance, doctor/professor in sexology, family therapist, nurse, WPATH certified endocrinologist, 2 psyciatrists specialists, 2 healthnurses (one with further education in pediatrics and psychotherapy).
All have a formalized sexological further education from UiA.
HKS er et faglig forankret eksempel på at desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens i Norge er realistisk.
HKS is a professionally rooted example of that a desentralized Healthcare provider for people with Gender Incongruence in Norway is realistic.

#BevarHKS #DesentralisertBehandlingstilbudNå
#ProtectHKS #DesentralizedHealthcareProviderNow

Usikker situasjon for 50 personer på venteliste for hormonbehandling hos HKS

PKI deler bekymring med flere LHBT organisasjoner på uttalelser fra Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTS*) på Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet (FHI) som omhandler behandling av transpersoner. De gjentatte utspillene mot Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo bidrar til splittelse og i verste fall kan resultatet bli at transpersoner som gruppe igjen står uten et behandlingstilbud.

På torsdag 21.April publiserte HKS følgende:

NRK forsøker å kartlegge den veldig usikre og uoversiktlige situasjonen rundt HKS. Det er i første omgang 50 personer som står på venteliste for hormonbehandling hos HKS som blir nektet hjelp. Leder Isak er med i artikkelen med kommentar: » – Vi kommer til å snakke med politikere og tar saken veldig alvorlig. Dette har konsekvenser for transpersoners liv.»

I en artikkel i BLIKK 27.April forteller redaksjonen at de har fått innsyn i HKS situasjon tidligere i år, men at HKS nå har blitt bedt om å ikke uttale seg til media nå, og at all kommunikasjon skal skje gjennom bydelsoverlegen i Oslo. På torsdag 28.April var det demonstrasjoner for å bevare HKS Behandlingstilbud i Oslo og Bergen. På fredag var det demonstrasjon mot Rikshospitalets Behandlingsmonopol i Trondheim. Og på lørdag 30.April var det demonstrasjon i Kristiansand.

Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Statsforvalteren i Oslo skal ha møte tirsdag 3.Mai. Dette møtet kan avgjøre HKS sin fremtid, men også innholdet i hele behandlingen i Norge. Først fikk verken HKS, eller PKI har fått tilgang til dette møtet. Nå har HKS fått tilgang til å delta på møtet.

PKI oppdaterer så snarlig mer informasjon er tilgjengelig.

[ENGLISH]

PKI shares the worries with multiple LGBT organizations regarding statements from the National treatment service for gender incongruence (NBTS) at Rikshospitalet and Peoples health institute (FHI) about treatment for transpeople. The continous statements against the Healthstation for gender and sexuality (HKS) in Oslo contributes to a divide and in worst case, resulting in transpeople as a group again stands without a healthcare service.

HKS published the following on thursday 21st of April:

Image text: «Hey all. This is for orientation: We see that in social media there is shared information about HKS. It is correct that we have been demanded to stop hormone treatment, but we are not sure what this includes in practice yet. We will have a meeting with our leaders tomorrow, and nothing is final. We will then come back to how this will be solved in the nearest future.»

NRK tries to map out the very uncertain and unorganized situation regarding HKS. In the first round it is about 50 people on a waiting list to get hormonetreatment at HKS that will be denied help. Leader Isak is in the article with a comment: » – We are going to talk to the politicians and we take this case very seriously. This has consequences for transpeoples lives.»

In an article in BLIKK 27th of April, the redaction shares that they have been given insight in HKS situation from earlier this year, but HKS has been asked not to speak in the media, and all contact should be done from the county consultant in Oslo. On thursday 28th of April there were demonstrations to keep HKS Healthcare Provicer in Oslo and Bergen. On friday there was a demonstration against NBTKs Treatment Monopoly in Trondheim. And on saturday 30th of April there was a demonstration in Kristiansand.

Helsedirektoratet, Oslo Kommune and The County Govenor in Oslo will have a meeting on tuesday 3rd of May. This meeting will decide the future of HKS, but also the content of healthcare treatment in Norway completely. At first HKS and PKI was not given access to this meeting. HKS are now given access to this meeting.

PKI will update as soon as there is more information available.

«-Vi lider ved siden av dere, men dere velger å ikke kjempe med oss!» | Appell PKI Leder 21.April 2022

På 50års markeringen til avskaffelsen av §213, torsdag 21.April 2022 holdt PKI leder Isak Bradley en appell på Eidsvolls Plass foran Stortinget. I appellen tok Isak et oppgjør med hvilke historier vi gjenforteller og hvilke historier vi glemmer når vi sier Skeivt Kulturår, men ekskluderer transpersoners eksistens. Hvilke kamper i den skeive bevegelsen som ansees som vunnet, og hvilke som gjenstår. Denne appellen ble holdt samme dag som HKS – Helsestasjon for Kjønn og Seksualitet ble beordret å stanse hormonbehandling av Statsforvalteren. En uke senere har flere skeive organisasjoner samarbeidet for en demonstrasjon i Oslo på Regnbueplassen kl 17:00 torsdag 28.April ved navn Transskriket – Bevar HKS Behandlingstilbud. Dagen etter vil det foregå protest mot NBTKs Behandlingsmonopol i Trondheim.

Videoen av appellen inneholder engelsk undertekst i første omgang, og norsk undertekst kommer etter hvert.

[English]
«- We suffer beside you, but you choose not to fight with us!» | Speech by POGI / PKI Leader 21st of April 2022

On the 50 years mark without §213, thursday 21st of April 2022, POGI (PKI) leader Isak Bradley had a speech on Eidsvolls Plass in front of the Norwegian Parlament. In the speech Isak confronts what history we reproduce and what histories we forget when we talk about Queer Cultural Year, but exclude transpeoples existence. Which fights the queer movement consider to be won, and which still remains to fight. This speech was held the same day as HKS – Health Station for Gender and Sexuality in Oslo was demanded to stop hormonetreatment by the County Governor. One week later several queer organizations have collaborated for a demonstration in Oslo at the Rainbow Place at 17:00 thursday 28th of April, titled The Trans Scream – Protect HKS Healthcare Provider. The day after there will be a protest against NBTKs Treatment Monopoly in Trondheim.

The video of the speech includes english subtitles for now, and an additional one with norwegian subtitles is coming.

Transsynlighetsdagen 31.Mars

Den internasjonale Transsynlighetsdagen
er en årlig markering den 31.Mars siden 2009.
På Transsynlighetsdagen legges det ekstra fokus på å synliggjøre transpersoners rettigheter og levekår,
samt den positive verdien av kjønnsmangfold i samfunnet.

Vi løfter frem kampanjen #VerdigHelsetilbudNå
Kampanjen «Verdig Helsetilbud Nå» fra 2021, er like relevant i år.
Les gjerne en artikkel om kampanjen fra i fjor, skrevet av styreleder Isak Bradley her.
«Det bør ikkje krevje mot å eksistere» skriver nestleder Karoline Skarstein i Framtida.

Her er en video som beskriver det historiske forløpet av behandlingstilbudet,
og problematikken transpersoner møter i helsevesenet frem til i dag.

Denne videoen ble publisert 31.Mars 2021.
Videoen er en del av kampanjen «Verdig Helsetilbud Nå» i samarbeid med PKI, Skeiv Verden, FRI, Salam, Oslo Pride, Sex og Politikk, FTPN, Skeivt Kristent Nettverk, SNU, Skeivt Student Forum og Skeive Sosialister.

Videoen har norsk tale og engelsk undertekst.


PKI ønsker derfor å oppfordre omverden til å ta i bruk emneknaggen #VerdigHelsetilbudNå på nytt. Kampanjen innebærer viktige brukerperspektiver og det historisk forløpet ved behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens i Norge.

PKI arrangerer også LIVE-sending av podcasten Trans Norge fra kl 18:00 til 19:30
Følg LIVE-sendingen her: https://m.youtube.com/watch?v=KIa3N6orwPM

Ofte når transpersoner er synlige i media, er det fordi cispersoner vil diskutere våre liv og hvorvidt vi bør få lov til leve dem på en måte som er god for oss. Denne transsynlighetsdagen vil vi derfor sette transpersoners bekymringer og spørsmål på agendaen, og synliggjøre de temaene som transpersoner selv bryr seg om.

Vi kommer til å gå gjennom noen spørsmål som vi har fått tilsendt eller som vi ofte blir spurt om, og svare så godt vi kan på det. Vi kommer innom mange spennende temaer, og du har mulighet til å sende inn spørsmål i forkant og underveis. 


“Say nothing about us, without us!”
Transpersoner møtes ofte med manglende kunnskap og sykeliggjøring som andre skeive ble møtt med for 50 år siden. Lege og professor i sexologi, Esben Esther Pirelli Benestad, har stått i stormen i flere tiår.
I TEDx-talken «Transgifted» forteller Esben Esther mer om kampene som fremdeles kjempes.

Se hele her: Transgifted | Esben Esther Pirelli Benestad | TEDxArendal – YouTube

Trenger du noen å snakke med om kjønn?
Ichatten er tilgjengelig mandager og torsdager 17:00 til 20:00!
Hos iChatten vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse.
De svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.

Forskning på kjønnsbekreftende medisinsk behandling til ungdommer under 18 år

Vi hører ofte at det ikke finnes forskning på virkningene av behandling av ungdom med kjønnsinkongruens som er under 18 år, eller som startet sin behandling før de var 18 år gamle. Dette stemmer ikke helt. I de siste årene er det kommet en rekke studier som tar opp virkningen av pubertetsblokkere og kjønnsbekreftende behandling (testosteron/østrogen/kirurgi) på unges psykiske helse og velvære. 

I følge Psychology Today 2022 nr 1 er det gjennomført 15 studier av kjønnsinkongruente ungdommer under 18 år siden 2011, og 11 av disse er utgitt i perioden 2019 – 2021. https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-minds/202201/the-evidence-trans-youth-gender-affirming-medical-care?eml

Hva kan disse studiene fortelle oss? 

Det overveldende flertallet av studiene viser en bedring av psykisk helse etter at hormonbehandling er satt i gang. 12 av 15 studier melder om bedre psykisk helse etter kjønnsbekreftende behandling (1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,14 og 15). Dette gjelder både pubertetsblokkere og kjønnshormoner, alene eller i kombinasjon. Alt tyder på at hormonbehandling gir bedre psykisk helse og velvære også hos unge som starter behandling før de er 18 år gamle. Bedring i psykisk helse er mest markant når det gjelder depresjon, angst og selvmordstanker/forsøk. Det synes relativt klart at disse tilstandene svært ofte er en følge av kjønnsdysforien, og bedres markant ved kjønnsbekreftende behandling. Andre alvorlige psykiske lidelser vil ikke i samme grad bedres ved kjønnsbekreftende behandling, og vil fortsette å gi et behov for psykiatrisk behandling. (5)

 Når det gjelder korttidsstudier studier av pubertetsblokkere alene, er resultatene klarere for depresjon enn for angst. Studiene viser noe bedring av depressive symptomer. Tre studier viser ingen signifikante forskjeller når det gjelder angst (1,3,11). Ingen studier viser en forverring av depresjon eller angst ved bruk av pubertetsutsettende hormoner. Så hovedtrenden er klar; ingen forverring, men ikke så mye forbedring som kjønnsbekreftende hormoner gir. En studie viser at pubertetsblokkere er assosiert med lavere tendens til selvmordstanker og selvmordsforsøk i et livsløpsperspektiv (10), og en viser at de barna som fikk blokkere hadde bedre psykisk helse enn de som av ulike grunner ikke fikk pubertetsblokkere (7) . Dette er som forventet. Endringer i kroppen skjer ikke med pubertetsblokkere alene, og de største resultatene kommer etter at kjønnshormonbehandlingen har kommet i gang og begynt å endre kroppen i ønsket retning. For barn er sannsynligvis den umiddelbare bedringen først og fremst knyttet til om barnet opplever støtte hjemme og i behandlingsapparatet, og føler at de blir tatt på alvor. Pubertetsblokkerne i seg selv gir liten kortsiktig effekt på psykisk helse, men kan gi stor effekt på resultatet av kjønnsbekreftende behandling, og dermed bidra til markant bedre psykisk helse på lengre sikt. (2,10,15)

I de studiene der man har sett på langtidsvirkninger av kombinasjon pubertetsblokkere og kjønnsbekreftende behandling (østrogen/testosteron/kirurgi), kommer denne gruppen best ut på psykisk velvære, kroppstilfredshet og allmenn fungering. Og jo lenger folk har gått på hormoner, jo bedre er resultatene. For dem som fikk pubertetsblokkere tidlig i puberteten, og senere fikk kjønnsbekreftende hormoner og kirurgi, er scoren på allmenn fungering lik som eller bedre enn gjennomsnittet i befolkningen viser en av studiene. De scorer også bedre enn de som ikke fikk pubertetsblokkere, men som også fikk kjønnshormoner og kirurgi seinere.(2, 7)

Studiene bekrefter at kjønnsbekreftende behandling med østrogen/testosteron og kirurgi har stor innvirkning på psykisk helse. Dette gjelder først og fremst depresjon, angst, selvskading og selvmordstanker/forsøk. En finsk studie viser dramatiske forskjeller på behov for psykiatrisk behandling for disse lidelsene før og etter oppstart av kjønnsbekreftende behandling og et liv som sitt foretrukne kjønn. Behovet for psykiatrisk behandling av depresjon sank fra 54% til 15%, for angst sank behovet fra 48% til 15%, og for selvskading og selvmordsfare fra 35% til 4%. Samme studie viser også at andre alvorlige psykiatriske lidelser ikke nødvendigvis bedres, og at disse vil fortsatt vil kreve behandling. (5) 

Litt tabloid kan vi oppsummere studiene slik: 

  • Pubertetsblokkere gir litt bedring av psykisk helse, først og fremst bedring av depresjon.  Den store fordelene ved pubertetsblokkere kommer først og fremst til syne etter at ungdommene har gått videre til behandling med kjønnsbekreftende hormoner.  
  • Kjønnsbekreftende behandling med testosteron/østrogen/kirurgi gir stor bedring av psykisk helse og fungering, Dette gjelder både angst, depresjon, selvskading og selvmordstanker/forsøk.  Og aller best resultat viser de som fikk pubertetsutsettende før de gikk over til kjønnsbekreftende hormoner og kirurgi.
  • Men kjønnsbekreftende behandling er ikke en kvikkfiks av andre alvorlige sinnslidelser.

——

Study 1: De Vries, A. L., Steensma, T. D., Doreleijers, T. A., & Cohen‐Kettenis, P. T. (2011). Puberty suppression in adolescents with gender identity disorder: A prospective follow‐up study. The Journal of Sexual Medicine, 8(8), 2276-2283.

Study 2: De Vries, A. L., McGuire, J. K., Steensma, T. D., Wagenaar, E. C., Doreleijers, T. A., & Cohen-Kettenis, P. T. (2014). Young adult psychological outcome after puberty suppression and gender reassignment. Pediatrics, 134(4), 696-704.

Study 3: Costa, R., Dunsford, M., Skagerberg, E., Holt, V., Carmichael, P., & Colizzi, M. (2015). Psychological support, puberty suppression, and psychosocial functioning in adolescents with gender dysphoria. The Journal of Sexual Medicine, 12(11), 2206-2214.

Study 4: Allen, L. R., Watson, L. B., Egan, A. M., & Moser, C. N. (2019). Well-being and suicidality among transgender youth after gender-affirming hormones. Clinical Practice in Pediatric Psychology, 7(3), 302.

Study 5: Kaltiala, R., Heino, E., Työläjärvi, M., & Suomalainen, L. (2020). Adolescent development and psychosocial functioning after starting cross-sex hormones for gender dysphoria. Nordic Journal of Psychiatry, 74(3), 213-219.

Study 6: de Lara, D. L., Rodríguez, O. P., Flores, I. C., Masa, J. L. P., Campos-Muñoz, L., Hernández, M. C., & Amador, J. T. R. (2020). Psychosocial assessment in transgender adolescents. Anales de Pediatría (English Edition), 93(1), 41-48.

Study 7: van der Miesen, A. I., Steensma, T. D., de Vries, A. L., Bos, H., & Popma, A. (2020). Psychological functioning in transgender adolescents before and after gender-affirmative care compared with cisgender general population peers. Journal of Adolescent Health, 66(6), 699-704.

Study 8: Achille, C., Taggart, T., Eaton, N. R., Osipoff, J., Tafuri, K., Lane, A., & Wilson, T. A. (2020). Longitudinal impact of gender-affirming endocrine intervention on the mental health and well-being of transgender youths: preliminary results. International Journal of Pediatric Endocrinology, 2020(1), 1-5.

Study 9: Kuper, L. E., Stewart, S., Preston, S., Lau, M., & Lopez, X. (2020). Body dissatisfaction and mental health outcomes of youth on gender-affirming hormone therapy. Pediatrics, 145(4).

Study 10: Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal suppression for transgender youth and risk of suicidal ideation. Pediatrics, 145(2).

Study 11: Carmichael, P., Butler, G., Masic, U., Cole, T. J., De Stavola, B. L., Davidson, S., … & Viner, R. M. (2021). Short-term outcomes of pubertal suppression in a selected cohort of 12 to 15 year old young people with persistent gender dysphoria in the UK. PLoS One, 16(2), e0243894.

Study 12: Grannis, C., Leibowitz, S. F., Gahn, S., Nahata, L., Morningstar, M., Mattson, W. I., … & Nelson, E. E. (2021). Testosterone treatment, internalizing symptoms, and body image dissatisfaction in transgender boys. Psychoneuroendocrinology, 132, 105358.

Study 13: Hisle-Gorman, E., Schvey, N. A., Adirim, T. A., Rayne, A. K., Susi, A., Roberts, T. A., & Klein, D. A. (2021). Mental healthcare utilization of transgender youth before and after affirming treatment. The Journal of Sexual Medicine, 18(8), 1444-1454.

Study 14: Green, A. E., DeChants, J. P., Price, M. N., & Davis, C. K. (2021). Association of gender-affirming hormone therapy with depression, thoughts of suicide, and attempted suicide among transgender and nonbinary youth. Journal of Adolescent Health.

Study 15: Turban, J. L., King, D., Kobe, J., Reisner, S. L., & Keuroghlian, A. S. (2022). Access to gender-affirming hormones during adolescence and mental health outcomes among transgender adults. PLoS One, 17(1), e0261039.

Transgender Awareness Week

Transgender Awareness Week er en årlig internasjonal markering og ble arrangert i Norge for første gang i 2020 av SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest og PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

I år arrangeres den andre utgaven i et samarbeid mellom FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest mellom 13 – 20 November.

Under TAW belyses utfordringene transpersoner møter i samfunnet og befolkningen opplyses om hvordan det er å være transperson i Norge i kraft av faglig, sosialt, og kultur innhold. Dette gir mulighet til å skape en tryggere arena i kulturlivet, hvor kulturinstitusjoner jobber sammen i arbeidet for å øke bevissthet og representasjon av transpersoner. TAW samarbeider med kulturinstitusjoner som Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall og BIT Teatergarasjen og Vers Libre.

TAW tilbyr under uken arena hvor transpersoner i Bergen kan bli mer kjent med hverandre og møte likesinnede. I år har TAW som hovedsatsning å inkludere den arabisktalende delen av transmiljøet i Bergen som har større utfordringer i samfunnet.

20. November er Transgender Day of Remembrance. Denne dagen markeres verden over som transminnedagen, og sammen ønsker vi alle velkommen til å minnes med oss og TAW stiller som en synlig støtte både for transpersoner på internasjonalt og lokalt nivå. Med dette ønsker vi å ære minnet av dem som har blitt fratatt livene som resultat av hatkriminalitet og vold i år. Vi inviterer alle til en gratis konsert på Bergen Kunsthall.

Uken kommer til å bestå av en variert rekke arrangementer som utstillinger, panel samtaler, workshops, podcast, performancer og markering av transminnedagen med konsert på Bergen Kunsthall.

Vi ser også viktigheten med å fortsette med digitale arrangementer.

Deler av programmet vil være digitalt/streamet med støtte fra Bergen Kunsthall.

Illustratøren av Transgender Awareness Week 2021 er Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube

ENGLISH & ARABIC

Transgender Awareness Week is annually marked and was held in Norway for the first time in 2020 by SAGA (Sexuality and gender acceptance), Skeiv Verden Vest and PKI (Patient Organization for Gender Incongruence). This year the second edition is held in a collaboration between FRI Vestland, PKI, Skeiv Verden Vest during 13 – 20 November.

TAW focuses on raising awarness on the challenges transgender people face in society and what it is like to be transgender in Norway and sharing knowledge in professional, social, and cultural content. This provides the opportunity to create a safer arena in cultural life, where cultural institutions work together to increase awareness and representation of transgender people. TAW collaborates with cultural institutions such as Bergen Kjøtt, Bergen Kunsthall and BIT Teatergarasjen and Vers Libre.  

During the week TAW offers an arena where transgender people in Bergen can get to know each other and meet like-minded people. This year TAW’s main focus is to include the Arabic-speaking part of the trans community in Bergen, which faces greater challenges in society. 

November 20th is Transgender Day of Remembrance. This day we welcome everyone to remember in togetherness. TAW provides visible support for both transgender people at an international and local level. With this we want to honor the memory of those who have lost their lives as a result of hate crimes and violence this year. We invite everyone to a free concert at Bergen Kunsthall. 

The week will consist of a varied events such as exhibitions, panel discussions, workshops, podcasts, performances and commemorations of the Trans Remembrance Day with a concert at Bergen Kunsthall. 
We also see the importance of continuing with digital events. Parts of the programme will be digitally streamed with support from Bergen Kunsthall.

Illustrator of Transgender Awareness Week 2021 is Ask Kvamme.

Transgender Awareness Week (@transawarenessweek) • Instagram-bilder og -videoer

(1) Transgender Awareness Week – أسبوع نصرة العبور الجنسي/ ترانس | Facebook

Transgender Awareness Week – YouTube