Arbeidsplan 2021

Arbeidsplan PKI 2021

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens jobber for et samfunn der alle, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, eller etnisk og religiøs opprinnelse, kan leve gode liv uten å oppleve diskriminering. Vi arbeider også spesielt målrettet mot helsevesenet, for å sikre at alle som opplever kjønnsinkongruens skal få tilgang til den helsehjelpen de har krav på.
Vi skal arbeide for dette både i storsamfunnet, i helsevesenet, i skoler og arbeidsmiljø og andre miljøer vår målgruppe er en del av. PKI skal styrke rettigheter, levekår og livskvalitet for personer med kjønnsinkongruens. I arbeidet med dette har vi tre hovedsatsingsområder

 

1. PKI skal jobbe for å påvirke den politiske, helsefaglige og samfunnsmessige utviklingen i retning av organisasjonens politiske plattform.

2. PKI skal ha aktiviteter og tilbud som bidrar til å styrke rettigheter, levekår og livskvalitet i vår målgruppe.

3. PKI skal styrke organisasjonen slik at den kan være en sterk og bærekraftig aktør i arbeidet med å bedre levekårene for personer med kjønnsinkongruens

1. PKI skal jobbe for å påvirke den politiske, helsefaglige og samfunnsmessige utviklingen i retning av organisasjonens politiske plattform.

1.1 PKI skal jobbe for økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i et interseksjonelt perspektiv i relevante offentlige og faglige instanser.

PKI er veldig opptatt av å ha et interseksjonelt perspektiv, da personer med kjønnsinkongruens kan være del av mange flere minoriteter (etnisitet, seksualitet, funksjonalitet, osv..)

a) Tilby kompetanseheving gjennom foredrag, møter og andre opplæringstiltak for instanser som møter målgruppen jevnlig.
b) Aktiv lobby og møtevirksomhet i relevante instanser innenfor helse og politikk.
c) Aktivt representasjonsarbeid (ved å være tilgjengelige og tilstede på sosiale medier, utgi podcast om kjønnsinkongruens, skrive kronikker og fagartikler).

1.2 PKI skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for en politikk informert om målgruppens utfordringer og behov

a) Uttale seg i høringer og bidra med kunnskap på PKI satsingsområder.
b) Sikre at personer med kjønnsinkongruens blir inkludert i relevante planer og forskning.
c) Synliggjøre den sammensatte diskrimineringen og vold personer med kjønnsinkongruens blir utsatt for.
d) Samarbeide godt med andre relevante organisasjoner.

1.3 PKI skal være en aktiv debattant og pådriver i det offentlige på våre politiske satsingsområder. PKIs politiske satsingsområder i perioden er:

a) De nasjonale retningslinjene for kjønnsinkongruens skal følges av helsevesenet
b) Kjønnsbekreftende behandling skal desentraliseres og tilbys etter LEON prinsippet (lavest mulig effektive omsorgsnivå)
c) Kjønnsbekreftende behandling må anerkjennes som en livsviktig behandling. Personer uten gyldig eller permanent opphold må ha tilgang til kjønnsbekreftende behandling
d) Alle med samtykkekompetanse og behov for kjønnsbekreftende behandling skal ha tilgang på dette, uavhengig av faktorer som seksuell legning og praksis, ikke-binær identitet, rusproblematikk, overgrepshistorie eller psykiatriske diagnoser.

2. PKI skal ha aktiviteter og tilbud som bidrar til å styrke rettigheter, levekår og livskvalitet i vår målgruppe.

2.1 PKI skal ha trygge sosiale møteplasser tilpasset målgruppens behov og ønsker

a) Rasisme, homofobi, transfobi, ableism er ikke tillatt på noen av våre arrangementer
b) Ikke-binære er alt for ofte usynliggjort. De skal tydelig inkluderes i arrangementene våres og språket vi bruker.
c) Rusfrie lavterskeltilbud ved lokale aktivitetsgrupper.
d) Helsefremmende aktiviteter.
e) Egne møteplasser for personer med kjønnsinkongruens.
f) Organisere arrangementer som fremmer positiv representasjon og kunnskap.

2.2 PKI skal tilby veiledning og rådgivning etter behov, særlig med hensyn til pasientrettigheter og ivaretakelse av psykisk og fysisk helse for målgruppen

a) Tilby veiledning ved behov til personer i målgruppen og deres primærnettverk.
b) Tilby veiledning og assistanse i forhold til målgruppens pasientrettigheter. Ta kontakt med likestillingsombudet, pasientombudet og hjelpe til i eventuell tilsynssak.
c) Bistå personer utsatt for diskriminering/hatvold.
d) Bistå personer som er utsatt for negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner.

2.3 PKI skal bidra til å styrke målgruppens ressurser. Faglig fokus skal være på helsehjelp, pasientrettigheter, samt fysisk og psykisk helse.

a) Tilby workshops, temakvelder og andre kompetansehevende tiltak.
b) Tilby ressurspersoner i målgruppen opplæring og muligheter til å bidra i organisasjonens arbeid.

2.4 PKI skal undersøke udekkede behov blant personer med kjønnsinkongruens og deres nærstående

PKI skal gjennomføre undersøkelse for å avdekke udekkede behov for personer i målgruppen. Målet er å utvikle nye tiltak, tilpasse eksisterende tiltak eller sette helsefaglig, politisk og samfunnsmessig fokus på evt. utfordringer.

3. PKI skal styrke organisasjonen slik at den er en sterk og bærekraftig aktør i arbeidet med å bedre levekårene for personer med kjønnsinkongruens

3.1 PKI skal styrke frivilligheten i organisasjonen

a) PKI skal gi en god oppfølging til lokale aktivitetsgrupper, og fremme lokalt engasjement og aktiviteter.
b) PKI sentralt skal alltid stå tilgjengelig til å bistå lokale aktivitetsgrupper.

3.2 PKI skal øke antall personer og stabilitet i medlemsmasse

a) Revidere strategi for medlemsrekruttering.
b) Gjennomføre en medlemskampanje.
c) Fornye medlemsregisteret og forbedre oppfølgingen av medlemmer.

3.3 PKI skal ha flere lokale aktivitetsgrupper

a) PKI ønsker å nå ut til folk der de bor, og vil derfor reise for å møte medlemmer, motivere til å danne nye lokale aktivitetsgrupper, og hjelpe med å planlegge aktiviteter.
b) Sentralstyret bistår aktivitetsgruppene med å lage årsrapport før årsmøteperioden.

3.4 PKI skal ha forutsigbare og adekvate rammevilkår og rutiner for drift av organisasjonen

a) Jobbe for stabil finansiering for forutsigbar drift av organisasjonen.

3.5 PKI skal utvikles som kompetanseorganisasjon.

a) Utvikle og implementere bedre metoder for intern kunnskapsinnhenting og systematisering, eksempelvis gjennom etablering av rutiner og systemer for registrering av informasjon, evaluering av aktiviteter, og bruk av fokusgrupper og spørreundersøkelser for å kartlegge relevante temaer og saker.

b) Utarbeide faste kompetansemoduler tilpasset aktører i sentrale tjenester for våre målgrupper, og om våre tematiske arbeidsområder. Slike faste moduler skal deles med PKIs ansatte og styremedlemmer.