Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Foreningen ble stiftet 24. mai 2018.

§ 2 Formål

Organisasjonens formål er å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for personer som opplever kjønnsinkongruens i Norge.

§ 3 Medlemskap

3.1 Foreningen er en landsdekkende pasientorganisasjon for personer som opplever kjønnsdysfori og deres pårørende.

3.2 Foreningen har 3 type medlemskap; Ordinært medlem, nærstående medlem og støttemedlem. Ordinært medlem gjelder for medlem som opplever kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori. Nærstående medlem gjelder for pårørende, foresatte, kjærester, nære venner. Støttemedlem gjelder for personer som kun ønsker å støtte organisasjonen (behandlere, fagpersoner og andre)

3.3 Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis og forfaller 30. januar hvert år. Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

§ 4 Årsmøte

4.1 Årsmøtet er Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens øverste myndighet.

4.2 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles påårsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

4.3 Alle ordinære medlemmer har stemmerett på årsmøtet, nærstående medlem har kun stemmerett om et ordinært medlem den er nærstående til selv ikke vil eller kan bruke sin stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

4.4 Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

4.5 Møteleder velges av årsmøtet.

4.6 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

4.7 Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding og regnskap 2. Behandle innkomne forslag
3. Fastsette kontingent
4. Vedta årsplan og budsjett
5. Velge:

a) leder og 2 nestledere
b) 5 styremedlemmer
c) 2 varamedlemmer
d) valgkomité

Foreningen har en valgkomité bestående av to medlemmer og en vara. Minst en av de to faste medlemmene skal være ordinært medlem.

                     

4.8 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.§ 5 Styret

5.1 Foreningen ledes av et styre på 1 leder, 2 nestledere, 5 styremedlemmer og 2 vara. Sentralstyret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

5.2 En valgperiode strekker seg fra 01.04. til 31.3.

5.3 Det velges nytt styre på årsmøtet. Leder og nestleder velges for en periode av to år. Ordinære styremedlem og varamedlem velges for ett år av gangen.

5.4 Leder må være ordinært medlem, alle medlemmer er valgbare til andre tillitsverv i foreningen. Så langt det er mulig skal styret bestå av ikke—binære, kvinner og menn. Ellers skal mangfold vektlegges.

5.5 Alle valg ved årsmøtet foretas ved skriftlig votering, dersom det ikke fremsettes forslag om annet. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Når en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fåttflest stemmer. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

5.6 Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser.

b) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

c) Administrere og føre nødvendig kontroll med Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

d) Representere Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens utad.

5.7 Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

5.8 Foreningen tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

5.9 Foreningen svarer kun for sine forpliktelser med sin formue. Foreningens styre og medlemmer har ikke noe personlig ansvar.

§ 6 Aktivitetsgrupper

6.1 Aktivitetsgrupper opprettes, nedlegges og navngis av Sentralstyret

6.2 Målet med aktivitetsgrupper er en myk opptrapping mot lokallag. Arbeidsgruppens navn skal derfor være «PKI – geografisk område»

6.3 Aktivitetsgruppens økonomiske budsjett vedtas av sentralstyret. Denne kan omdisponeres i løpet av året i samarbeid med aktivitetsgruppene.

6.4 Aktivitetsgruppene rapporterer til sentral styret minst 2 ganger i året og plikter til å levere årsrapport før 1.mars


§
7 Arbeidsgruppe

7.1 Arbeidsgruppe består av en leder og medlemmer. Lederen velges av årsmøtet.

7.2 Lederen av arbeidsgruppen godkjenner medlemskap i arbeidsgruppen. Medlemmene av arbeidsgruppen må være medlem av PKI.

7.3 Arbeidsgruppens består av medlemmer som ønsker å jobbe frivillig for PKI. Gjerne med fokus på informasjons og promotering oppgaver.

7.4 Arbeidsgruppens budsjett bestemmes av årsmøtet, og kan justeres av sentralstyret etter behov og i samarbeid med arbeidsgruppens leder. 

7.5 Arbeidsgruppens lederen rapporterer til sentralstyret annethvert styremøte.

7.6 Arbeidsgruppe plikter å levere årsrapport før 1.mars.


§ 6 Oppløsning, sammenslutning og deling

Foreningen kan oppløses på årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens midler overdras til en organisasjon eller forening med et formål som samsvarer med Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens formål og verdigrunnlag.

§ 7 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare skje på et lovlig innkalt årsmøte. Det kreves to tredjedels flertall for at vedtektene skal endres.

§ 8 Taushetsplikt

Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger og annen sensitiv informasjon som vedrører medlemmer og personlige henvendelser til organisasjon.

§ 9 Eksklusjon

Medlemmer kan bli ekskludert fra organisasjonen i henhold til eksklusjonsvedtaket som er godkjent av årsmøte.