Grunnleggende begreper og termer

Begrepsbruk knyttet til kjønnsinkongruens kan være vanskelig å følge med på selv for de av oss som jobber med det til daglig. Derfor har vi laget en liste over begreper som kan være nyttige å vite.

Kjønnsinkongruens er en vedvarende følelse av manglende samsvar mellom en persons tildelte kjønn ved fødselen og deres opplevde kjønn.

Tildelt kjønn ved fødselen er det juridiske kjønnet man registreres som når man blir født, altså det kjønnet vi får i vår fødselsattest. I Norge er det bare to kjønn man kan bli tildelt, uavhengig av kroppslige kjønnstrekk, og det er «mann» og «kvinne».

Opplevd kjønn er det kjønnet man opplever seg selv som. Brukes synonymt med kjønnsidentitet.

Trans er en samlebetegnelse for personer som identifiserer seg som et annet kjønn enn det de fikk tildelt ved fødselen. Det kan settes foran mange ulike ord eller brukes alene:

Transperson er en person som er trans.

Transmann er et begrep for en mann som fikk tildelt kjønnet kvinne ved fødselen. Brukes synonymt med «ftm/ktm».

Transkvinne: er et begrep for en kvinne som fikk tildelt kjønnet mann ved fødselen. Brukes synonymt med «mtf/mtk».

Transseksuell er et smalere begrep som primært brukes for å omtale menn og kvinner som har gjennomgått omfattende kjønnsbekreftende behandling og/eller personer med diagnosen f64.0 transseksualisme. Begrepet brukes fremdeles som en selvbeskrivelse av noen transpersoner, men regnes den siste tiden for å være noe utdatert.

Transseksualisme er navnet på diagnosen f.64.0 transseksualisme. Transseksualisme er den eneste diagnosen som gir tilgang til statlig finansiert kjønnsbekreftende behandling i Norge.

Ikke-binær er en samlebetegnelse for personer som opplever seg selv som verken menn eller kvinner, en blanding av ulike kjønn eller som flyter mellom flere kjønn. Noen ikke-binære ser seg selv som trans eller kjønnsinkongruente, mens andre ser på seg selv som et sted midt i mellom.

Cis er det motsatte av trans. Det referer til personer som opplever at deres tildelte kjønn ved fødselen samsvarer med deres kjønnsidentitet. I likhet med «trans» kan det settes foran en rekke andre ord slik som «cisperson», «cismann» eller «ciskvinne».

Kjønnsbekreftende behandling er et begrep for alle former medisinsk behandling, slik som hormoner og/eller operasjoner, med intensjon å lindre kjønnsdysfori hos personer med kjønnsinkongruens. Brukes synomymt med kjønnskorrigerende behandling.

Kjønnskorrigerende behandling er et utdatert begrep for kjønnsbekreftende behandling.

Kjønnsidentitet: Se opplevd kjønn.

Kjønnsdysfori er en en sterk følelse av ubehag knyttet til kroppslige kjønnstrekk ved egen kropp i forbindelse med kjønnsinkongruens.

Hen er et kjønnsnøytralt pronomen som brukes av mange ikke-binære som et alternativ til “han” og “hun”.

NBTS er en forkortelse for Nasjonal behandlingstjeneste for Transseksualisme ved Rikshospitalet i Oslo. Noen bruker også bare begrepet «Riksen» for å snakke om NBTS. Avdelingen har hatt mange navn inklidert GID-klinikken og seksjon for transseksualisme.

Nærstående er et begrep vi bruker istedet for pårørende, og omhandler personer som står en nær, slik som nær familie eller romantiske eller platoniske livspartnere.