Grunnleggende begreper og termer

Begrepsbruk knyttet til kjønnsinkongruens kan være vanskelig å følge med på selv for de av oss som jobber med det til daglig. Derfor har vi laget en liste over begreper som kan være nyttige å vite.

Basic concepts and terms connected to Gender Incongruence can be difficult to get into, even for those of us working with this on a daily basis. That is why we have made a list of concepts and terms that can be useful to know.

Kjønnsinkongruens er en vedvarende følelse av manglende samsvar mellom en persons tildelte kjønn ved fødselen og deres opplevde kjønn.

Gender Incongruence is a presistent feeling of non-compliance between a persons assigned gender at birth, and their experienced gender.

Tildelt kjønn ved fødselen er det juridiske kjønnet man registreres som når man blir født, altså det kjønnet vi får i vår fødselsattest. I Norge er det bare to kjønn man kan bli tildelt, uavhengig av kroppslige kjønnstrekk, og det er «mann» og «kvinne».

Assigned gender at birth is the juridical gender you are registered as when being born. The gender assigned in our birth certificate. In Norway there are only two genders you can be assigned, independently of bodily gender traits, and those are «man» and «woman».

Opplevd kjønn er det kjønnet man opplever seg selv som. Brukes synonymt med kjønnsidentitet.

Experienced gender is the gender you experience yourself as. This is used synonymously with gender identity.

Trans er en samlebetegnelse for personer som identifiserer seg som et annet kjønn enn det de fikk tildelt ved fødselen. Det kan settes foran mange ulike ord eller brukes alene:

Trans is a collective designation for people that identify themselves as another gender than the one they were assigned at birth. It can be in front of many different words or be used alone:

Transperson er en person som er trans.

       Transperson is a person that is trans.

Transmann er et begrep for en mann som fikk tildelt kjønnet kvinne ved fødselen. Brukes synonymt med «ftm/ktm».

Trans man is a term for a man who were assigned the gender woman at birth. Used synonymously with «ftm/ktm».

Transkvinne: er et begrep for en kvinne som fikk tildelt kjønnet mann ved fødselen. Brukes synonymt med «mtf/mtk».

Trans woman is a term for a woman who were assigned the gender man at birth. Used synonymously with «mtf/mtk».

Transseksuell er et smalere begrep som primært brukes for å omtale menn og kvinner som har gjennomgått omfattende kjønnsbekreftende behandling og/eller personer med diagnosen f64.0 transseksualisme. Begrepet brukes fremdeles som en selvbeskrivelse av noen transpersoner, men regnes den siste tiden for å være noe utdatert.

Transsexual is a narrower concept that primarily is used to describe men and women that has been through comprehensive gender affirming treatment and/or people with the diagnosis f64.0 transsexualism. The term is still used as selfdescribing by some transpeople, but it is newly seen as outdated.

Transseksualisme er navnet på diagnosen f.64.0 transseksualisme. Transseksualisme er den eneste diagnosen som gir tilgang til statlig finansiert kjønnsbekreftende behandling ved Rikshospitalet i Norge.

Transsexualism is the name of the diagnosis f64.0 transexualism. Transsexualism is the only diagnosis that will get someone access to governmental financed gender affirming healthcare at Rikshospitalet in Norway. 

Ikke-binær er en samlebetegnelse for personer som opplever seg selv som verken menn eller kvinner, en blanding av ulike kjønn eller som flyter mellom flere kjønn. Noen ikke-binære ser seg selv som trans eller kjønnsinkongruente, mens andre ser på seg selv som et sted midt i mellom.

Non-binary is a collective designation for people experiencing themselves as neighter men or women, a mix of different genders or as fluid between several genders. Some non-binary people see themselves as trans or gender incongruent, while others see themselves as somewhere in between.

Cis er det motsatte av trans. Det referer til personer som opplever at deres tildelte kjønn ved fødselen samsvarer med deres kjønnsidentitet. I likhet med «trans» kan det settes foran en rekke andre ord slik som «cisperson», «cismann» eller «ciskvinne».

Cis is the opposite of trans. It refers to people that experience that their assigned gender at birth corelates with their gender identity. Cis can be put in front of several other words such as «cisperson», «cis man» or «cis woman».

Kjønnsbekreftende behandling er et begrep for alle former medisinsk behandling, slik som hormoner og/eller operasjoner, med intensjon å lindre kjønnsdysfori hos personer med kjønnsinkongruens. Brukes synonymt med kjønnskorrigerende behandling.

Gender affirming treatment is a term for all forms of medical treatment, such as hormones and/or surgeries, with the intention of alleviating gender dysphoria in people with gender incongruence. Use synonymously with gender affirming treatment.

Kjønnskorrigerende behandling er et utdatert begrep for kjønnsbekreftende behandling.
Gender-correcting treatment is an outdated term for gender affirming treatment.

Kjønnsidentitet: Se opplevd kjønn.
Gender identity: See experienced gender.

Kjønnsdysfori er en en sterk følelse av ubehag knyttet til kroppslige kjønnstrekk ved egen kropp i forbindelse med kjønnsinkongruens.

Gender dysphoria is a strong sense of discomfort associated with bodily gendered traits of one’s own body in connection with gender incongruence.

Hen er et kjønnsnøytralt pronomen som brukes av mange ikke-binære som et alternativ til “han” og “hun”.
Hen is a gender-neutral pronoun used by many non-binary as an alternative to «he» and «she».

NBTS er en forkortelse for Nasjonal behandlingstjeneste for Transseksualisme ved Rikshospitalet i Oslo. Noen bruker også bare begrepet «Riksen» for å snakke om NBTS. Avdelingen har hatt mange navn inkludert GID-klinikken og seksjon for transseksualisme.

NBTS is short for National Treatment Service for Transsexualism at Rikshospitalet in Oslo. Some also just use the term «Riksen» to talk about NBTS. The department has had many names including the GID clinic and section for transsexualism.

Nærstående er et begrep vi bruker istedet for pårørende, og omhandler personer som står en nær, slik som nær familie eller romantiske eller platoniske livspartnere.

Close associates are a term we use instead of relatives, and deal with people close to them, such as close family or romantic or platonic life partners.