Når du blir nektet innsyn i egen journal

Av Aleksander Sørlie, sykepleier og fagansvarlig i PKI.

Som pasient har du en lovfestet rett til innsyn i egen journal. Å nekte deg innsyn i hele eller deler av din journal, enten eksplisitt eller ved å ignorere en innsynsbegjæring om dette, er et klart brudd på pasient- og brukerrettighetslovens § 5 – 1  og på helsepersonellovens § 41 og bør alltid klages videre til fylkesmannen. 

Din rett til innsyn er svært sterk og det finnes kun ett unntak til denne regelen og det er i tilfeller der det å nekte innsyn er “påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.(Pasient- og brukerrettighetsloven, 2001, §5-1). Dersom sykehuset mener at dette er tilfelle for deg skal dette begrunnes skriftlig og du har fremdeles krav på at en representant for deg får fullt innsyn. 

Hva kan du gjøre dersom du opplever å bli nektet innsyn?

Dersom du allerede har forsøkt å få innsyn og har fått en skriftlig bekreftelse på at du har blitt nektet dette, eller kan dokumentere at du har bedt om innsyn og at dette har blitt registrert av den relevante helseinstansen, men ikke har blitt fulgt opp innen rimelig tid kan du klage dette direkte inn til fylkesmannen.

Du kan lese mer hvordan du gjør dette her.

Dersom du har bedt om innsyn, men ikke har skriftlig dokumentasjon på dette anbefaler vi at du ber om innsyn igjen ved bruk av malen som du kan finne på denne siden. 

Vi vil minne om at pasientjournalen skal, i henhold til pasientjournalforskriften §10 alltid skrives uten ugrunnet opphold. Det vil si at den skal skrives raskt etter møtet med deg. Dersom du får beskjed om at journaler som er flere måneder eller mer tilbake i tid ikke kan sendes til deg fordi de ennå ikke har blitt skrevet, er dette et tilfelle av manglende dokumentasjon og er noe som bør klages videre som et brudd på dokumentasjonsplikten. Dersom dette er tilfellet for deg anbefaler vi å lese mer om hva du kan gjøre her.