Vi står med Papillon!

Vi I Bergen Kjøtt, Skeiv Verden Vest, PKI - Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens, ASTERISK, Konsept X, Foreningen FRI Vestland og Bergen Pride er langsiktige samarbeidspartnere med Papillon. 

Vi står sammen nå og i tiden fremover. Sammen er vi forpliktet til en inkludering som er hnterseksjonell for å sikre at ingen blir eksludert fra vår kamp for rettferdighet og like rettigheter. 

Papillon arbeider og bidrar til samfunnet ved å gi kulturelt mangfoldige ungdommer muligheten til å kjenne styrken i sine egne historier og kraften i deres stemmer ved å sikre lik tilgang til ressurser, veiledning og muligheter.
For å oppnå likeverd i demokratiet må vi sørge for at alle har tilgang til de samme ressursene og mulighetene. 

Og at vi adresserer historiske og systematiske ulikheter som har påvirket ulike gruppers evne til å delta i samfunnet. 

Inkludering betyr å beskytte de som mangler rettigheter. 

Ikke å krenke noen andres rettigheter.
Transpersoner lever i et stadig tøffere debattklima. 

Mange av våre medlemmer, kolleger, og personer i miljøet opplever en debat som har direkte negative konsekvenser for deres leveår og livskvalitet. 

Negative, hateful og fordomsfulle uttalelser mot den man er, sammen med negative erfaringer fra det offentlige systemet, betyr at mange transpersoner nekter å kontakte aktører for hjelp og støtte. 

For oss som arbeider tett med denne gruppen og som ønsker å ta likeverdige tjenester og inkludering på alvor, kreves det derfor at vi er spesielt bevisste på hvordan våre holdninger og handlinger påvirker de vi møter.
For minoriteter betyr å være trans- og / eller skeiv person, å være en dobbel / mulig minoritet. Og mange opplever store og alvorlige konsekvenser for å leve ut sin identitet. Derfor er vi avhengige av å ha organisasjoner som er trygge. 

Ukens rxettsdom i Papillon-saken er både skuffende og skremmende for rettighetene til transpersoner til å leve fritt fra diskriminering. Det er verken institusjoners eller enkeltpersoners oppgave å vurdere gyldigheten til noen sin eksistens. 

Takk til Papillon for å stå opp for minoriteters rettigheter og arbeide for å tilby gode og trygge møteplasser for alle. Papillon er en viktig brobygger til utdanning, arbeidsliv og samfunn generelt - Vi står sammen med dere!
Selv om ytringsfriheten er viktig i Norge, betyr det ikke at den er absolutt. 

Det er ulovlig å gjøre hatytringer mot minoriteter, true andre, oppfordre til vold eller spre bilder av andre uten deres samtykke. 

Hvis du bruker ytringsfriheten på en slik måte at du truer andre fra å uttrykke den de er, bidrar du til å undergrave ytringsfriheten som helhet. 

Kilde: www.stortinget.no
Vi ønsker like muligheter og like rettigheter som alle andre. Vi ønsker å leve 

Og den kontante trivialiseringen av våre live er sårende og skadelig. 

Bergen Tingrett bagetaliserer denne trivaliseringen, og dette mener vi er veldig problematisk. 

Bare fordi noe er lovlig vedtatt, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig, eller at det er en retning vi ønsker for samfunnet. 

Vi ønsker et samfunn som aksepterer mangfold. Et samfunn hvor vi støtter hverande.

Et likestilt samfunn.
Kontakt: 
Skeiv Verden Vest
@skeiv.verden.vest

PKI - Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens
@pki.norge

FRI Vestland
@frivestland

Om du er berørt av denne saken, pressen eller rettsdommen. 

Vi er her for deg.
Logo av Skeiv Verden Vest i regnbuefarger: rød, oransje, gul, grønn, blå, lilla. 

PKI Logo I hvit. 

Fri Vestland logo, der teksten Fri er i fargene rød, oransje, gul, grønn og blå. Vestland er i svart. 

Bergen Pride logo - En person I regnbuensfarger som holder en paraply - Bergen Pride delen er i blå. 

Bergen Kjøtt logo i svart i midten er det bilde av en ku. 

Asterisk logo er en håndskreven logo i svart. 

Konsept X logo - Delvis firkantet box med en x I midten.

*Scroll down for the English translation*

Vi i Bergen Kjøtt, Skeiv Verden Vest, PKI/POGI – Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens, ASTERISK, Konsept X, Foreningen FRI og Bergen Pride er langsiktige samarbeidspartnere med Papillon. Vi står sammen nå og i tiden fremover. Sammen er vi forpliktet til en inkludering som er tverrfaglig for å sikre at ingen blir ekskludert fra vår kamp for rettferdighet og like rettigheter.

Papillon arbeider og bidrar til samfunnet ved å gi kulturelt mangfoldige ungdommer muligheten til å kjenne styrken i sine egne historier og kraften i deres stemmer ved å sikre lik tilgang til ressurser, veiledning og muligheter.

For å oppnå likeverd i demokratiet må vi sørge for at alle har tilgang til de samme ressursene og mulighetene. Og at vi adresserer historiske eller systematiske ulikheter som har påvirket ulike gruppers evne til å delta i samfunnet. Inkludering betyr å beskytte de som mangler rettigheter. Ikke å krenke noen andres rettigheter.

Transpersoner lever i et stadig tøffere debattklima. Mange av våre medlemmer, kolleger og personer i miljøet opplever en debatt som har direkte negative konsekvenser f

or deres levekår og livskvalitet. Negative, hatefulle og fordomsfulle uttalelser mot den man er, sammen med negative erfaringer fra det offentlige systemet, betyr at mange transpersoner nekter å kontakte aktører for hjelp og støtte. For oss som arbeider tett med denne gruppen og som ønsker å ta likeverdige tjenester og inkludering på alvor, kreves det derfor at vi er spesielt bevisste på hvordan våre holdninger og handlinger påvirker de vi møter.

For minoriteter betyr å være trans- og/eller skeiv person, å være en dobbel/mangfoldig minoritet. Og mange opplever store og alvorlige konsekvenser for å leve ut sin identitet. Derfor er vi avhengige av å ha organisasjoner som er trygge.

Ukens rettsdom i Papillon-saken er både skuffende og skremmende for rettighetene til transpersoner til å leve fritt fra diskriminering. Det er verken institusjoners eller enkeltpersoners oppgave å vurdere gyldigheten til noen sin eksistens.

Takk til Papillon for å stå opp for minoriteters rettigheter og arbeide for å tilby gode og trygge møteplasser for alle. Papillon er en viktig brobygger til utdanning, arbeidsliv og samfunn generelt – Vi står sammen med dere!

Selv om ytringsfriheten er viktig i Norge, betyr det ikke at den er absolutt. Det er ulovlig å gjøre hatytringer mot minoriteter, true andre, oppfordre til vold eller spre bilder av andre uten deres samtykke. Hvis du bruker ytringsfriheten på en slik måte at du truer andre fra å uttrykke den de er, bidrar du til å undergrave ytringsfriheten som helhet.

Vi ønsker like muligheter og like rettigheter som alle andre. Vi ønsker å leve. Og den konstante trivialiseringen av våre liv er sårende og skadelig. Bergen Tingrett bagetaliserer denne trivialiseringen, og dette mener vi er veldig problematisk. Bare fordi noe er lovlig vedtatt, betyr ikke nødvendigvis at det er riktig, eller at det er en retning vi ønsker for samfunnet. Vi ønsker et samfunn som aksepterer mangfold. Et samfunn hvor vi støtter hverandre. Et likestilt samfunn

Kontakt Skeiv Verden Vest, PKI/POGI – Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens og Foreningen FRI om du er berørt av denne saken, pressen eller rettsdommen.

Vi er her for deg. 

#Vistårmedpapillon

We stand with Papillon!

We in Bergen Kjøtt, Skeiv Verden Vest, PKI/POGI – Patient Organization for Gender Incongruence, ASTERISK, Konsept X Foreningen FRI and Bergen Pride are long-term collaborators with Papillon and stand together now and for the future. Together we are committed to inclusion which is intersectional, to ensure no one is left out of our fight for justice and equal rights. 

Papillon works and contributes to society by empowering multicultural youth to know the strength in their stories and power of their voice by ensuring equal access to resources, guidance and opportunities by empowering multicultural youth to know the strength in their stories and power of their voice. 

In order to achieve equity in democracy, we need to make sure that everyone has access to the same resources and opportunities, and that we address any historical

or systemic inequalities that have affected different communities’ ability to participate in society. Inclusivity does not mean infringing on someone else’s rights, it means protecting those who lack rights. 

Trans people live in an increasingly harsh climate of debate, and many of our members, colleagues and people within the community experience a debate that has direct negative consequences on their living conditions and quality of life. Negative, hateful and prejudiced statements against who you are, together with negative experiences from the public system, mean that many trans people refuse to contact organisations for help and support. For those of us who work closely with this group and who want to take equal services and inclusion seriously, it is therefore required that we are particularly aware of how our attitudes and actions affect those we meet.

For minorities, being a trans and/or queer person is being a double/multiple minority, and many experience major and serious consequences for living out their identity. Therefore, we rely on having organisations that are safe. 


This week’s verdict on the Papillon case from the court is both disappointing and frightening for the rights for transgender people to live free from discrimination. It is not up to neither institutions or individuals to assess the validity of one’s existence.

Thank you to Papillon for standing up for the rights of minorities and working to provide good and safe meeting places for everyone. You are a vital bridge-builder to education, working life and society in general – We stand with you!

Although freedom of expression is essential in Norway, it is not therefore absolute. For example, it is illegal to make hate speech against minorities, threaten others, incite violence or spread images of others without their consent. If you use your freedom of expression in such a way that you intimidate others from expressing themselves, you are helping to undermine freedom of expression itself.

We want the same opportunities, the same rights as everyone else. We want to live, and the constant trivialization of our lives is hurtful and harmful. Bergen District Court downplayed this trivialization, which we believe is very problematic. Just because something is legally decided does not mean that it is right, or that it is a direction we want for society. We want a society that accepts diversity, a society where we support each other. An equal society.

If you are affected by this case, the press and the verdict and want to talk to someone, contact: Skeiv Verden Vest, PKI/POGI – Patient Organization for Gender Incongruence and the Association FRI.

We are here for you. 

#Westandwithpapillon