Usikker situasjon for 50 personer på venteliste for hormonbehandling hos HKS

PKI deler bekymring med flere LHBT organisasjoner på uttalelser fra Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTS*) på Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet (FHI) som omhandler behandling av transpersoner. De gjentatte utspillene mot Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo bidrar til splittelse og i verste fall kan resultatet bli at transpersoner som gruppe igjen står uten et behandlingstilbud.

På torsdag 21.April publiserte HKS følgende:

NRK forsøker å kartlegge den veldig usikre og uoversiktlige situasjonen rundt HKS. Det er i første omgang 50 personer som står på venteliste for hormonbehandling hos HKS som blir nektet hjelp. Leder Isak er med i artikkelen med kommentar: » – Vi kommer til å snakke med politikere og tar saken veldig alvorlig. Dette har konsekvenser for transpersoners liv.»

I en artikkel i BLIKK 27.April forteller redaksjonen at de har fått innsyn i HKS situasjon tidligere i år, men at HKS nå har blitt bedt om å ikke uttale seg til media nå, og at all kommunikasjon skal skje gjennom bydelsoverlegen i Oslo. På torsdag 28.April var det demonstrasjoner for å bevare HKS Behandlingstilbud i Oslo og Bergen. På fredag var det demonstrasjon mot Rikshospitalets Behandlingsmonopol i Trondheim. Og på lørdag 30.April var det demonstrasjon i Kristiansand.

Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Statsforvalteren i Oslo skal ha møte tirsdag 3.Mai. Dette møtet kan avgjøre HKS sin fremtid, men også innholdet i hele behandlingen i Norge. Først fikk verken HKS, eller PKI har fått tilgang til dette møtet. Nå har HKS fått tilgang til å delta på møtet.

PKI oppdaterer så snarlig mer informasjon er tilgjengelig.

[ENGLISH]

PKI shares the worries with multiple LGBT organizations regarding statements from the National treatment service for gender incongruence (NBTS) at Rikshospitalet and Peoples health institute (FHI) about treatment for transpeople. The continous statements against the Healthstation for gender and sexuality (HKS) in Oslo contributes to a divide and in worst case, resulting in transpeople as a group again stands without a healthcare service.

HKS published the following on thursday 21st of April:

Image text: «Hey all. This is for orientation: We see that in social media there is shared information about HKS. It is correct that we have been demanded to stop hormone treatment, but we are not sure what this includes in practice yet. We will have a meeting with our leaders tomorrow, and nothing is final. We will then come back to how this will be solved in the nearest future.»

NRK tries to map out the very uncertain and unorganized situation regarding HKS. In the first round it is about 50 people on a waiting list to get hormonetreatment at HKS that will be denied help. Leader Isak is in the article with a comment: » – We are going to talk to the politicians and we take this case very seriously. This has consequences for transpeoples lives.»

In an article in BLIKK 27th of April, the redaction shares that they have been given insight in HKS situation from earlier this year, but HKS has been asked not to speak in the media, and all contact should be done from the county consultant in Oslo. On thursday 28th of April there were demonstrations to keep HKS Healthcare Provicer in Oslo and Bergen. On friday there was a demonstration against NBTKs Treatment Monopoly in Trondheim. And on saturday 30th of April there was a demonstration in Kristiansand.

Helsedirektoratet, Oslo Kommune and The County Govenor in Oslo will have a meeting on tuesday 3rd of May. This meeting will decide the future of HKS, but also the content of healthcare treatment in Norway completely. At first HKS and PKI was not given access to this meeting. HKS are now given access to this meeting.

PKI will update as soon as there is more information available.